Frivillig tillverkargaranti

5 års garanti är en del av vår företagsfilosofi

Att alltid erbjuda våra kunder högsta kvalitet är en grundläggande del av AXORs företagsfilosofi. Vi ger våra konsumenter fem års tillverkargaranti på våra produkter. Villkor och detaljerad information finns i våra Garantivillkor.

Garantivillkor

Allmänt

Utöver den lagstadgade garanti återförsäljaren ger konsumenten erbjuder AXOR konsumenterna dessutom en tillverkargaranti på hansgrohe-produkterna.
Den gäller oberoende av obligatoriska lagstadgade ansvarsskyldigheter, exempelvis produktansvarslagen, i fall av grov försumlighet, vid skador på liv, lem eller hälsa genom AXOR eller företagets representanter.

”Konsument” enligt denna tillverkargaranti är en fysisk person som äger produkten och inte har förvärvat den för att sälja den eller installera den hos tredje part som en del av sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet. Med ”första kund” avses den konsument som först köpt produkten från AXOR, en distributör eller annan fysisk eller juridisk person som säljer eller installerar produkten som en del av sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.

Garantiskydd – garantins giltighetstid

Giltig för AXOR-produkter som köpts av första kund från och med 2010-01-01 (inköpsbevis):

AXOR garanterar konsumenten att produkterna är fria från material-, tillverknings- och konstruktionsfel. Avgörande här är aktuell vetenskaplig och teknisk nivå vid tillverkningstillfället. Produkten måste redan vid denna tidpunkt ha uppvisat den defekt som orsakade skadorna. Fordringar på ersättning för följdskada eller enligt produktansvar finns endast i enlighet med obligatoriska lagbestämmelser.

Garantin gäller alla AXOR-produkter i 5 år efter den första kundens inköp, dock högst 6 år efter tillverkningen. Garantitiden förlängs inte på grund av tillhandahållande av tjänster enligt denna garanti, i synnerhet inte efter reparation eller byte. Garantitiden startar heller inte om i dessa fall.

Skriftlig reklamation

Rättigheterna enligt denna garanti kan inom garantitiden hävdas till AXOR eller den återförsäljare från vilken den första kunden köpte produkten genom skriftligt meddelande om brister. Utöver detta är förutsättningen att konsumenten reklamerar felet inom två månader efter det att felet har, eller borde ha, upptäckts. Konsumenten måste kunna styrka att garantin inte har löpt ut (till exempel genom att presentera inköpskvittot från den första kunden).
AXOR kan ha rätt att bestämma garantitidens början på grundval av tillverkningsdatum.

Garantiåtaganden

Det står AXOR fritt att antingen reparera produkten, byta den eller återbetala köpeskillingen till konsumenten.

Normalfallet är att konsumenten lämnar in den defekta produkten för reparation till en lokal VVS-specialist efter AXORs tidigare samtycke. I detta fall täcker garantin fri leverans av nödvändiga reservdelar. Om AXOR skriftligen meddelar att företaget utför reparationen själv, kommer AXOR att bära kostnaderna för reservdelar, installation och egna arbetskostnader samt eventuella utgifter för produktens transport eller frakt. Konsumenten måste göra produkten tillgänglig.

Vid byte ersätts den gamla produkten av en ny produkt av samma slag, samma kvalitet och samma typ utan kostnad. Om produkten i fråga inte längre tillverkas när felet rapporteras, har AXOR rätt att leverera en liknande produkt. Transport eller frakt till och från AXOR eller till och från återförsäljaren, eventuell demontering och ominstallation av produkten eller andra speciella åtgärder får endast genomföras med AXORs samtycke. Om AXOR godkänner den föreslagna åtgärden, kommer AXOR att bära de kostnader som uppstår vid genomförandet av åtgärden. Konsumenten är skyldig att själv hämta den nya produkten hos närmaste AXOR-återförsäljare, om inte annat avtalats.

Om AXOR väljer att återbetala köpeskillingen och bekräftar detta skriftligen, returnerar konsumenten produkten och AXOR betalar tillbaka inköpspriset.

Förutsättningar och undantag

Förutsättningen för denna garantis giltighet är en professionell installation och underhåll i enlighet med bruksanvisningen och beprövade tekniska regler (t.ex. av en VVS-specialist eller ett auktoriserat specialistföretag) samt att bruksanvisningens instruktioner följs och att AXOR-produkten används i enlighet med AXORs tekniska instruktioner och skötselanvisningar.

Detta inkluderar, men är inte begränsat till, att vattenledningsrör spolas igenom sakkunnigt och i enlighet med gällande standarder, särskilt före produktinstallation och efter byggnadsarbeten, och att installationerna sker i enlighet med bifogade diagram samt att arbetstrycket i vattennätet kontrolleras enligt tekniska föreskrifter.

Monteringsanvisningar, bruks- och skötselanvisningar medföljer alla produkter och finns tillgängliga på www.axor-design.com/se.

Garantin gäller inte:

 • Slitdelar, t.ex. tätningar, p.g.a. slitage.

 • Ömtåliga delar, exempelvis glas, glödlampor, p.g.a. att de gått sönder.

 • Förbrukningsmaterial, t.ex. batterier, filter eller perlator, p.g.a. att de är förbrukade.

 • Mindre avvikelser i AXOR-produkterna från det avsedda tillståndet, vilka inte påverkar produktens användningsvärde.

 • Inspolad smuts, vattenslag, i synnerhet varmvattenslag, kalkavlagringar, drifts- och användarfel, skador på grund av aggressiv miljöinverkan, kemikalier, rengöringsmedel.

 • Produktfel som orsakats av installation, transport och test av den inköpta produkten.

 • Skador som orsakats av en bristfällig Hansgrohe-produkt

 • Utställningsprodukter och liknande.


Garantin gäller inte vid:

 • Underlåtenhet att följa anvisningar för installation, skötsel och användning som överlämnats och finns på www.axor-design.com/se.

 • Om inbyggnad, underhåll, reparation och skötsel inte utförts av fackman.

 • Produktskador orsakade av återförsäljare, installatör eller tredje part.

 • Skada på grund av normalt slitage eller avsiktlig skada – vid oaktsamhet anses den skadelidande ha medverkat till sin skada.

 • Felaktig installation eller idrifttagning.

 • Bristfälligt eller felaktigt underhåll.

 • Produkter som inte har använts eller inte används på avsett sätt.

 • Skada som orsakats av force majeure eller naturkatastrofer, särskilt men inte begränsat

 • till översvämning, brand eller frostskada.

Garantin täcker inte

Om ett produktfel inte omfattas av denna garanti, ska kostnaderna för produktens frakt och transport bäras av konsumenten. Dessutom står konsumenten för kostnader, inklusive eventuella arbetskostnader, som uppkommit vid undersökningen av produkten, samt kostnaderna för demontering och ominstallation av produkten.
Om konsumenten vill låta utföra en reparation efter att ha informerats om att garantin inte gäller och om de uppskattade kostnaderna för reparationen, bär konsumenten kostnaderna för reservdelar och arbetskostnader.

Om produkten inte uppvisade defekten vid leveransen bestämmer AXOR i varje enskilt fall företaget tillmötesgår konsumenten för att åtgärda felet. I det här fallet har konsumenten inte något rättsligt krav för att felet ska åtgärdas.

Lagstadgade rättigheter

Konsumenten har Lagstadgade rättigheter utöver de rättigheter som ställs under garantin. Dessa rättigheter, som kan vara gynnsammare för konsumenten, begränsas inte av garantin. Garantin påverkar heller inte den första kundens rättigheter och, i tillämpliga fall, konsumentens rättigheter gentemot säljaren från vilken den första kunden köpte produkten.

Uppfyllelseort, laga domstol och tillämplig lagstiftning

Svensk lag ska tillämpas på denna garantin och avtalsförhållandet mellan parterna, utan tillämpning av regler eller principer om lagval, och utan tillämpning av gemensamma internationella lagar, vilket omfattar, utan att begränsas till, CISG. Eventuella tvister, fordringar och konflikter som uppstår från eller i samband med detta avtal ska avgöras i Göteborg.

Hansgrohe AB
Jegstrupvej 6
8361 Hasselager
Danmark

Betrodda partners

Hitta badrumsutställningar i ditt område