Frivillig produsentgaranti

5-årsgarantien som en kjerneverdi i bedriftsfilosofien

En kjerneverdi i AXORs filosofi er alltid å levere produkter med fremragende kvalitet til våre kunder. Hansgrohe gir sluttbrukerne fem års produsentgaranti på produktene. Vilkår og detaljer finner du i garantivilkårene nedenfor.

Garantivilkår

Generelt

AXORS garanti gjelder uavhengig av lovbestemte ansvarsbestemmelser, f.eks. produktansvarsloven, og uavhengig av om det foreligger forsett eller grov uaktsomhet, skader på liv, legeme eller helse, som er forårsaket av AXOR eller AXORs personell.

I denne produsentgarantien menes med "forbruker" enhver fysisk person som er eier av produktet og som ikke har kjøpt produktet for å selge det videre eller for å installere det hos tredjeparter som ledd i næringsvirksomhet eller yrkesutøvelse.

Garanti – garantitid

Garantien gjelder AXOR-produkter som er kjøpt fra og med 1.1.2010 (kjøpskvittering):

AXOR garanterer forbrukerne at produktene er frie for materialfeil, produksjonsfeil og konstruksjonsfeil. Som rettesnor brukes teknikkens og vitenskapens utviklingsnivå på produksjonstidspunktet. Produktet må ha hatt feilen som har forårsaket skaden, allerede på dette tidspunktet. Erstatningskrav for følgeskader eller på grunn av produktansvar godtas kun dersom ansvaret er lovbestemt.

Denne garantien gjelder for alle AXOR-produkter i fem år fra kjøpsdato, høyst seks år fra produksjonsdato. Garantitiden forlenges ikke på grunn av tjenester utført innenfor rammen av denne garantien, særlig ikke etter reparasjon eller bytte. Garantitiden begynner ikke å løpe på nytt i slike saker.

Skriftlig melding av feil

Rettigheter i tilknytning til denne garantien kan forbrukeren gjøre gjeldende i garantitiden ved å gi skriftlig melding om feil til AXOR eller til forhandleren som den første kunden har kjøpt produktet hos. Et annet vilkår er at forbrukeren varsler om feilen innen to måneder etter at feilen ble oppdaget eller skulle ha vært oppdaget. Forbrukeren er forpliktet til å dokumentere at garantitiden ikke har utløpt (f.eks. med kjøpskvittering).
AXOR har eventuelt rett til å fastslå begynnelsen av garantitiden ut fra produksjonsdatoen.

Hva garantien omfatter

AXOR står fritt til å reparere eller bytte produktet eller til å betale tilbake kjøpsprisen til forbrukeren.

Det vanlige er at forbrukeren, etter forhåndssamtykke fra AXOR, får produktet reparert hos en lokal fagmann. I slike tilfeller vil garantien dekke gratis levering av nødvendige reservedeler. Dersom AXOR gir skriftlig tilsagn om at selskapet selv vil gjennomføre reparasjonen, skal AXOR betale kostnadene som oppstår i forbindelse med reservedeler, installering og egne arbeidskostnader samt eventuelle utgifter til transport og forsendelse av produktet. Forbrukeren skal sørge for at produktet er tilgjengelig.

Dersom produktet byttes, vil det gamle produktet gratis erstattes med et nytt av samme slag, kvalitet og type. Dersom produktet ikke lenger produseres på det tidspunktet når feilen varsles, har AXOR rett til å levere et lignende produkt. Transport eller forsendelse til og fra AXOR eller til og fra forhandler, demontering og installasjon samt andre, særlige inngrep skal kun utføres etter tillatelse gitt på forhånd av AXOR. Dersom AXOR samtykker i tiltaket som er planlagt, vil AXOR betale utgiftene som oppstår når tiltaket gjennomføres. Forbrukeren er forpliktet til selv å hente det nye produktet hos den nærmeste AXOR-forhandleren, hvis ikke noe annet er avtalt.

Dersom AXOR velger å betale tilbake kjøpsprisen og bekrefter dette skriftlig, skal forbrukeren gi tilbake produktet, og AXOR erstatter kjøpsprisen.

Vilkår og utelukkelse

Forutsetningen for at denne garantien skal være gyldig, er at AXOR-produktene er fagmessig montert og vedlikeholdt i henhold til bruksanvisningen og anerkjente tekniske metoder (f.eks. av et håndverksfirma hvor lederen har mesterbrev, eller en autorisert bedrift), at bruksanvisningene er fulgt og at produktene brukes i henhold til de tekniske instruksene og vedlikeholdsinstruksene fra AXOR.

Dette omfatter blant annet, men er ikke begrenset til, at vannledninger gjennomspyles fagmessig før produktet installeres og etter byggearbeider i henhold til gjeldende standard, at installasjoner er i samsvar med tegningene som følger med, og at det kontrolleres at arbeidstrykket i ledningsnettet er i samsvar med de tekniske bestemmelsene.

Monteringsanvisning, bruks- og vedlikeholdsanvisning er vedlagt hvert produkt og kan lastes ned på www.AXOR-design.no.

Garantien dekker ikke:

 • slitedeler, f.eks. pakninger, på grunn av slitasje,

 • skjøre deler, f.eks. glass, lyspærer, fordi de kan knuses,

 • forbruksmateriell, f.eks. batterier, filter eller perlator, på grunn av forbruk,

 • ubetydelige avvik i Hansgrohe-produkter fra normen, som ikke påvirker produktets bruksverdi,

 • smuss som spyles inn, vannslag, særlig varmtvannslag, kalkavleiringer, drifts- og betjeningsfeil, skader på grunn av et aggressivt miljø, kjemikalier, rengjøringsmiddel,

 • mangler ved produktet som skyldes installasjon, transport og prøvedrift av det kjøpte produktet,

 • skader som er forårsaket av feil og mangler ved Hansgrohe-produktet,

 • utstillingsprodukter o.l.


Garantien slutter å være gyldig dersom:

 • monterings-, vedlikeholds- og bruksanvisningene som er blitt overlevert eller stilt til rådighet under www.AXOR-design.no, ikke følges,

 • montering, vedlikehold, reparasjon eller pleie utføres av en person som ikke er kvalifisert til dette arbeidet,

 • produktskader er forårsaket av selger, rørlegger eller tredjeperson,

 • skader skyldes vanlig slitasje eller hærverk, ved skader som skyldes uaktsomhet, skal skyldfordelingen fastlegges i fellesskap,

 • installasjon eller idriftssettelse ikke er fagmessig utført,

 • vedlikehold mangler eller er uriktig utført,

 • produktet ikke ble eller blir brukt i samsvar med det fastsatte formålet,

 • skadene skyldes force majeure eller naturkatastrofer, særlig, men ikke begrenset til,

 • oversvømmelse, brann eller frostskader.

Hva garantien ikke omfatter

Dersom det viser seg at en produktfeil ikke dekkes av garantien, skal forbrukeren selv betale kostnadene i forbindelse med forsendelse og transport av produktet. Videre skal forbrukeren betale kostnader inkludert eventuelle arbeidskostnader, i forbindelse med undersøkelse, demontering og montering av produktet.
Dersom forbrukeren blir informert om at feilen ikke omfattes av garantien og hva det anslagsvis vil koste å reparere feilen, og likevel ønsker at reparasjonen skal utføres, skal forbrukeren også betale kostnadene for reservedeler og arbeid.

Dersom produktet ikke hadde mangelen allerede ved utleveringen, kan AXOR avgjøre i hvert enkelt tilfelle om mangelen eventuelt skal rettes likevel. I slike tilfeller har forbrukeren ikke noe lovhjemlet krav på at manglene skal opprettes.

Lovfestede rettigheter

Forbrukerens rettigheter i tilknytning til garantien kommer i tillegg til lovfestede rettigheter. Dersom de lovfestede rettighetene er mer fordelaktige for forbrukeren, kan de ikke begrenses av garantibestemmelsene. Likeledes vil garantibestemmelsene ikke berøre rettighetene som første kunde og eventuelt forbrukeren har mot selgeren som første kunde har kjøpt produktet hos.

Oppfyllelsessted, verneting og lovvalg

Denne garantien skal omfattes av norsk rett, og loven om internasjonale kjøp (CISG) kommer ikke til anvendelse. (CISG står for United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, og gjelder internasjonale varekjøp, inngått i Wien 11. april 1980). Oppfyllelsessted for forpliktelsene i tilknytning til denne garantien er Oslo, Norge. Verneting er Oslo, Norge.

Hansgrohe AS
Postadresse:
Jegstrupvej 6
8361 Hasselager
​​​​​​​Danmark

Dyktige partnere

FINN BADEROMSUTSTILLINGER NÆR DEG