Användningsvillkor

Användningsvillkor funktion Rekommendera återförsäljare

Senast ändrad 08/2010

Följande användningsvillkor gäller för funktionen Rekommendera återförsäljare som tillhandahålls av Hansgrohe Sverige:

1 Tjänster

Vi erbjuder de som använder vår webbplats funktionen ”Rekommendera återförsäljare”. Användare kan söka efter en återförsäljare med hjälp av funktionen Hitta en återförsäljare och vidarebefordra en vald återförsäljares kontaktuppgifter med e-post eller sms. Användaren skriver då själv in mottagarna och deras kontaktuppgifter (e-postadress eller mobilnummer). Vi skapar sedan ett meddelande som innehåller försäljarens kontaktinformation och nödvändiga företagsfakta. Användaren kan inte ändra eller komplettera en sms-text, i e-post kan text läggas till både i ämnes-raden och själva meddelandet. Meddelandet skickas okrypterat och skickas inte om mottagaren meddelat oss att ah eller hon inte önskar motta sådana meddelanden.

2 Vårt ansvar

Tillhandahållande av funktionen ”Rekommendera återförsäljare” är en frivillig och gratis tjänst som vi kan avbryta eller begränsa när som helst. Vi kontrollerar inte om mottagarens kontaktinformation som användaren har angivit är korrekt och vi garanterar inte funktionens tillgänglighet, att meddelandet har kunnat skickas eller om mottagaren har åtkomst till e-post och sms.

3 Användarens ansvar

Användaren bekräftar att mottagaren är införstådd med att ta emot ett meddelande. 

Med undantag för återförsäljarens kontaktinformation, som tillhandahålls av oss, är användaren ensam ansvarig för innehållet som skapas, väljs och skickas av honom eller hans företrädare eller andra personer med tillgång till hans konto. I den mån användaren kan lägga till eller skapa innehåll får användaren inte bryta mot tillämplig lag, i synnerhet inte distribuera innehåll som bryter mot lagen, upphovsrätten eller är stötande. Funktionen ”Rekommendera återförsäljare” får inte användas för att skicka mass-mejl och andra former av reklam- och marknadsföringsmeddelanden eller kedjebrev. 

4 Användarens ansvar för sitt agerande

Användaren är ansvarig gentemot oss i händelse av brott mot sina avtalsenliga eller lagstadgade skyldigheter i enlighet med lagstadgade bestämmelser. 

Användaren fritar oss också från alla krav från tredje part som görs mot oss på grund av ett brott mot tredje parts rättigheter på grund av dess användning. I händelse av att användaren bryter mot sina skyldigheter, tillämplig lag och god sed förbehåller vi oss rätten att tillfälligt eller permanent blockera användaren.

Information om dataskydd

Om du använder funktionen ”Rekommendera återförsäljare” kommer vi att samla in och använda e-postadresserna, mobilnumren och namnen som du anger för avsändare och mottagare, samt eventuella meddelanden som du kan ha skrivit in, baserat på juridiska befogenheter och i enlighet med våra dataskyddsbestämmelser.

Användningsvillkor för video-/filmmaterial

Senast ändrad 11/2012

Hansgrohe SE (hädanefter ”licensgivare”) äger upphovsrätten, eller äger en exklusiv licens för upphovsrätten till video-/filmmaterialet (nedan kallat ”rättigheter”).

Licensgivaren äger också varumärkesrättigheterna till licensgivarens produkter; det finns dock ingen varumärkeslicens i detta avtal och ingenting i dessa användningsvillkor kan användas för att skapa ett varumärkeslicensavtal.

Dessutom kan innehållet i dessa användningsvillkor inte användas som underlag för ett distributionsförhållande.

Det video-/filmmaterial som görs tillgängligt på denna webbplats erbjuds uteslutande i enlighet med de användningsvillkor som beskrivs här. Genom att nyttja/använda eller ladda ner video-/filmmaterialet (hädanefter ”material”) accepterar mottagaren (nedan kallad ”licensinnehavaren”) dessa användningsvillkor.

 1. Licensgivaren ger härmed licenstagaren en återkallbar, icke-överförbar och icke-exklusiv licens att använda rättigheterna för det enda syftet att erbjuda och sälja licensgivarens produkter.
 2. Licenstagaren har rätt att använda materialet i enlighet med de rättigheter som han har fått i den normala verksamheten. Licenstagaren har dock inte rätt att kräva att ta emot eller leverera sådant material från licensgivaren.
 3. Licenstagaren får inte missbruka denna licens eller det material som omfattas av rättigheterna.
 4. Licenstagaren har inte rätt att bevilja underordnade licenser.
 5. Licenstagaren får aldrig nyttja eller använda rättigheterna utanför den avsedda användningen och kommer inte att vidta några åtgärder som kan strida mot innehållet eller syftet med dessa användningsvillkor. Licenstagaren avstår också från alla handlingar som med rimligen sannolikt kan ha en negativ inverkan på värdet, giltigheten eller verkställbarheten av en licensierad rättighet eller på licensgivarens ställning som ägare av en sådan rättighet.
 6. I synnerhet kommer licenstagaren att beakta vilken typ och varaktighet användningen beviljas för respektive material.
 7. Inga licensavgifter tas ut.
 8. Licensinnehavaren förstår härmed att i förhållandet mellan licensinnehavaren och licensgivaren är licensgivaren ensam ägare av rättigheterna, att dessa rättigheter alltid är och kommer att vara licensgivarens egna och exklusiva egendom och att licensinnehavaren, med undantag av den licens som beviljas häri, inte har några ytterligare rättigheter till eller har förvärvat fordringar på rättigheterna. Licenstagaren kommer inte att hota licensgivarens ställning som ägare av rättigheterna.
 9. När licensen upphör att gälla på grund av uppsägning eller att den har gått ut upphör alla rättigheter till material som beviljas licenstagaren automatiskt. Detsamma gäller efter att användningstiden för respektive material har löpt ut. Licenstagaren måste omedelbart sluta använda rättigheterna och det material som omfattas av rättigheterna.
 10. Licensgivaren garanterar inte rättigheternas juridiska giltighet och tar inget ansvar för att rättigheterna kan användas utan att kränka tredje parts rättigheter.
 11. Licenstagaren förbinder sig att hålla licensgivaren skadelös mot alla anspråk, stämningar, förluster, skador och utgifter (inklusive, men inte begränsat till, rättegångskostnader och advokatkostnader), som baseras på handlingar från licenstagaren i samband med eller på grund av användningen av materialet.
 12. Licenstagaren måste omedelbart skriftligen meddela licensgivaren vid kännedom om intrång eller bestridande av licensgivarens rättigheter till material. Licensgivaren har ensamrätt, men ingen skyldighet, att försvara sig mot intrång eller inleda förfaranden.
 13. Rättigheterna beviljas licenstagaren för respektive material under en begränsad tid fram till utgången av det angivna datumet. När detta datum har passerats upphör alla rättigheter till respektive material utan krav på ett separat meddelande om detta.
 14. Användningen av rättigheterna kan inte användas för att upprätta ett kommersiellt avtal mellan licensgivaren och licensinnehavaren.
 15. Inga rättigheter eller skyldigheter som följer av licensen får tilldelas eller överföras utan licensgivarens skriftliga medgivande. Varje försök till avvikelse eller överföring från licenstagarens sida ger licensgivaren rätt att omedelbart säga upp licensen.
 16. Alla rättigheter omfattas av lagstiftningen i Förbundsrepubliken Tyskland. Licenstagaren underkastar sig härmed oåterkalleligt – i den mån detta är tillåtet – domstolens i Offenburg domsrätt. Licensgivaren har rätt att göra anspråk mot licenstagaren på en jurisdiktionsplats som är ansvarig för licenstagaren.
 17. Dessa användningsvillkor ersätter tidigare avtal mellan parterna angående materialet.
 18. Licensgivaren har rätt att när som helst ändra dessa användarvillkor med framtida verkan. Ändringar av befintliga rättigheter måste göras skriftligen.
 19. Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor förklaras vara ineffektiv eller inte verkställbar, är parterna överens om att ersätta denna bestämmelse med en effektiv och verkställbar bestämmelse som kommer närmast den avsedda ekonomiska bestämmelsen.
Betrodda partners

Hitta badrumsutställningar i ditt område